Vilkår & Handelsbetingelser for AviaEducVilkår & Handelsbetingelser

Generelt

Disse "Vilkår & Handelsbetingelser" gælder ved køb af produkter samt e-learning kurser udarbejdet af Aviation Education (AviaEduc) i samarbejde med:

Aviation Education (AviaEduc)
Gemmavej 8, Kilden
DK-9900 Frederikshavn
CVR:  DK-14554904

&

Aviation Education (AviaEduc)
C/Font Rotja 14
03581 Alfaz del Pi, Alicante
Spain

AviaEduc benytter webstederne www.aviaeduc.com og https://kurser.aviaeduc.com/ til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med AviaEduc om retten til adgang til et udvalgt kursus afholdt af AviaEduc.

2. Betaling/Tilmelding

2.1  Brugeroprettelse

Før du kan tilmelde dig et kursus, skal du oprette en profil med dine personoplysninger.

Når dette er gjort, kan du i fremtiden blot logge ind ved at indtaste din e-mail og valgte kode.

Dette giver dig adgang til din personlige menu hos AviaEduc, som indeholder kursusoversigt, kursusbeviser, kursusmateriale, ordrehistorik, brugeroplysninger mm.

2.2  Tilmelding

Du kan tilmelde dig et kursus på vores websites via kursusmenuen.

Når du tilmelder dig et kursus hos AviaEduc, indgår du en bindende aftale om deltagelse i et kursus. Alle aftaler/kontrakter indgås på dansk. Du kan udelukkende bestille kurser til dig selv og i dit eget navn.

Du vil efter tilmeldingen modtage en ordrebekræftelse/kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved oprettelsen af din profil. Du kan til enhver tid logge ind på din profil på vores websites og downloade alle tidligere bestillingsbekræftelser/kvitteringer samt se en oversigt over dine bestilte kurser. På denne profil kan du også ændre de personlige oplysninger, som du har meddelt AviaEduc.

Du har kun adgang til onlinekurser i en begrænset periode efter købet. Det vil fremgå af det enkelte kursus, hvor længe du har adgang til det

2.3.1  Betaling

Betaling finder sted samtidig med tilmelding til et nærmere bestemt kursus. Benyttes online betaling via ovenstående websites, finder tilmelding og betaling sted samtidig. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Visakort, Visa Electron, Mastercard, PayPal eller bankoverførelse.

2.3.2  Betaling med faktura

Det er for nuværende ikke muligt, at betale via faktura.

2.4     Betalingssystem

Betalingssystemet leveres af Stripe og lever op til alle gældende sikkerhedskrav og internationale bestemmelser. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem betalingssystemet og Stripe's / PayPal's betalingsserver. Oplysninger indtastet i betalingssystemet vil således hverken AviaEduc eller tredjemand få at se.

2.5     Behandling af personoplysninger

Med henblik på din tilmelding til et kursus indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. virksomhed.

AviaEduc er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i henhold til gældende lovgivning om dataansvar.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere det aftalte E-learning kursus. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter det tilmeldte kursus er blevet afholdt, med mindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til AviaEduc databeskyttelsesansvarlige udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet.

Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over AviaEduc behandling af dine personoplysninger.  

Hos AviaEduc anvender vi logstatistik med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos AviaEduc anvender vi cookies med det formål at gøre loginprocessen nemmere. Eksempelvis husker hjemmesiden en tidligere indtastet e-mail. Du kan dog let slette dine cookies. Du kan læse om cookies brugen af cookies samt hvorledes de kan slettes i vores Cookiepolitik.

2.6   AviaEduc

Alle priser er dagspriser og pålægges IKKE moms.

AviaEduc virksomhedsform er registreret som PMV (Personlig ejet Mindre Virksomhed) og derfor fritaget for moms j.fr. skattestyrelsen.

PMV selskabsform.

3. Fortrydelse

3.1   Fortrydelse af køb af  E-learning kurser

Køb af adgang til E-learning kurser er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. AviaEduc E-learning er dog en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du derfor kan påbegynde det tilmeldte  E-learning kursus direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse E-learnings kurser, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

3.2   Tvungen framelding

AviaEduc kan til enhver tid framelde dig et kursus, som du ellers har tilmeldt dig. Det vil sjældent ske, men i dette tilfælde refunderes det fulde kursusgebyr inkl. eventuelle gebyrer jf. dog punkt 5.5.2.

3.3   Fortrydelse af køb af fysiske varer.

Køb af fysiske varer er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Undtaget herfra er dog varer, der er personligt præget f.eks. ID-kort.
Andre varer kan returneres j.fr. Forbrugeraftaleloven - i ubrugt stand og original emballage.
Der refunderes alene varens pris - hvorfor porto betalt ved varens køb samt ved returnering betales af køber.
Varer der anses for brugt eller hvor original emballage er brudt refunderes ikke. Undtaget herfra er dog varer, der ved modtagelse indeholder defekt.
Reklamationsretten på 2 år j.fr. Forbrugeraftaleloven skal stå i rimelig kontrast til varens oprindelige pris og forventet levetid og vil derfor altid være genstand for en subjektiv vurdering i hvert enkelt tilfælde.

4. Immaterielle rettigheder

AviaEduc forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på de ovenfor angivne websites samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. AviaEduc-logoet må kun anvendes efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra AviaEduc. Hel eller delvis reference eller gengivelse af AviaEduc materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra AviaEduc.

Undtaget herfra er officielt udarbejdet materiale fra trediepart - der anses for offentligt tilgængeligt.

Det til kursisterne tilgængelige kursusmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til rent private formål med henblik på erhvervelse af certifikat.

5. Kursets afholdelse

5.1   Ulovlig tilegnelse af kurset

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra AviaEduc bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til AviaEduc uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

5.2   Ret til at afvise kursister

AviaEduc forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

6. Kursets indhold

På siden for tilmelding gives en vejledende kursusbeskrivelse. AviaEduc kan ikke garantere, at alle punkter gennemgås lige detaljeret. Denne beskrivelse udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning. Vi forventer, at alle kursister har læst kursusbeskrivelsen.

Det tilgængelige kursusmateriale danner udgangspunkt for indholdet af undervisningen. Det forventes, at den enkelte kursist har dannet sig et overblik over materialet, samt efterfølgende benytter sig af muligheden for adgang til supplerende materiale fra tredie part.

Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

7. Erstatning og ansvarsfraskrivelse

AviaEduc's erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

AviaEduc er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab (f.eks. tab af indbetalt afgift for udstedelse af certifikat ved Trafikstyrelsen - hvis certifikat test ikke beståes).

8. E-learning kurser

AviaEduc E-learning kurser kan tilgås på websiden https://kurser.aviaeduc.com/

Det er en betingelse for købet og brugen af AviaEduc undervisningsmateriale, at kursisten accepterer følgende:

  • E-learning kurser købt af kursisten er personlige og må alene benyttes af kursisten selv i privat øjemed med henblik på erhvervelse af certifikat.
  • Kursisten kan maksimalt være logget ind på én enhed (computer, tablet, mobil etc.) ad gangen.
  • Et købt E-learningkursus er tilgængeligt i 6 måneder fra købsdatoen, undtaget herfra er Turbo kursus der er tilgængeligt i 3 måneder.
  • Kursisten kan gennemfører det fulde undervisningsmateriale maksimalt fem gange*.

Trafikken på kursistens brugerkonto overvåges elektronisk for at undgå misbrug. Deles kundens brugerprofil/password med andre, vil det resultere i, at kursistens adgang til alt materiale bliver spærret, uden, at kursisten har krav på kompensation.

*Denne foranstaltning er aktiveret for at undgå misbrug, da det er sjældent, at en kursist gennemgår kursusmaterialet fra start til slut mere end fem gange. Hvis en kursist alligevel måtte ønske dette, og AviaEduc ikke har nogen begrundet mistanke om misbrug, er AviaEduc's forretningspraksis dog – på kursistens opfordring – at lukke op for yderligere adgang.


Vilkår & Handelsbetingelser er sidst opdateret d. 19 Juli 2021

  Vilkår & Handelsbetingelser for AviaEduc © 2021 - CVR: 14 55 49 04